شماره حساب

شماره حساب ملی                   0217292795005
شماره روی کارت                6037991834595492

شماره حساب ملت                        4816454303
شماره روی کارت               6104337893011963
 

شماره حساب تجارت                     3715510684
شماره روی کارت               7273531010230550

( تمامی شماره حساب ها به نام خانم غفارلو می باشند.)

[printfriendly]