مقالات

طراحی کارت ویزیت لمینت برجسته

در طراحی کارت ویزیت لمینت برجسته باید به چند اصل ساده توجه شود:

– طرح فایل ها باید به صورت مستطیل شکل و بدون دورگردی برای چاپ ارسال شوند، پس از چاپ و در هنگام دایکات، سفارش شما دورگرد خواهد شد.

– در تمامی کارت های که دایکات شده و دورگرد می شوند، باید تمامی نوشته ها 5 میلیمتر داخل تر باشند تا حاشیه ی امن برش رعایت شود.

– از به کار بردن یووی (برجستگی) در لبه های کار جدا بپرهیزید. در صورت وجود یووی در حاشیه برش مسئولیت کنده شدن برجستگی ها پس از چاپ به عهده ی مشتری می باشد.

– برای طراحی کارت لمینت برجسته 4 فایل باید تحویل گرفته شود. دو فایل مربوط به پشت و روی کارت، و دو فایل مربوط به برجستگی کارت.

– در فایل های برجستگی زمینه را سفید و قسمت های برجسته را مشکی ( تنها با K=100 ) طراحی کنید. هر نقطه ای که در فایل برجستگی سیاه باشد، یووی خواهد خورد. در طراحی فایل برجستگی حتما دقت کنید.

– فایل های یووی با ضخامت کمتر از 2 پیکسل، در دستگاه خوانده نشده و برجسته نخواهد شد.

– نسبت به همخوانی فایل طراحی کارت ویزیت لمینت برجسته با فایل برجستگی توجه کنید. در صورت عدم همخوانی دو فایل مسئولیت به عهده ی مشتری می باشد.

– فایل های طراحی خود را به گونه ای نامگذاری کنید که فایل طراحی کارت ویزیت لمینت برحسته و فایل برجستگی کارت شما از روی اسم مشخص باشد.

– دو روی فایل چاپ کارت ویزیت لمینت برجسته و دو روی فایل یووی را مشخص کنید.

نمونه

در زیر نمونه ای از طراحی لمینت برجسته و فایل یووی آن آمده است.

همان طور که مشاهده می کنید، اندازه ی کار 9×6 سانتی متر طراحی شده است و برای فایل های یووی 5 میلی متر حاشیه برش از هر 4 لبه ی کارت در نظر گرفته شده است، و نیز از برجسته کردن قسمت های کمتر از 2 پیکسل پرهیز شده است.

طراحی لمینت برجسته - فایل چاپی

طراحی لمینت برجسته – فایل چاپی

طراحی لمینت برجسته - فایل برجستگی(یووی)

طراحی لمینت برجسته – فایل برجستگی(یووی)

بازگشت به لیست

پست های مرتبط